Poučenie o ochrane osobných údajov – GDPR

Tieto ďalej uvedené informácie sú poskytnuté podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, skrátene všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov alebo GDPR (General Data Protection Regulation) (ďalej len ako “GDPR”).

Totožnosť správcu: BEGRIP, s.r.o. Sídlo: Myjavská 1/B, Bratislava 811 03, IČO: 46 864 466, zapísaná na Krajskom súde v Bratislave, Vložka číslo: 87181/B
(ďalej len ako “správca”).

Kontaktné údaje správcu: Poštová adresa: Myjavská 1/B, Bratislava 811 03, e-mail: hello@stickerwood.com

Účel spracovania osobných údajov: Nevyhnutnosť zabezpečiť oprávnenia návštevníka webových stránok prevádzkovaných spoločnosťou BEGRIP s.r.o. prispievať aktívne ku zverejneným článkom alebo v rámci diskusných fór a výkon práv TEXT FACTORY s.r.o. ako administrátora týchto diskusných fór na základe oprávnených záujmov TEXT FACTORY s.r.o. podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a pre splnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR).

Právne dôvody spracovania osobných údajov sú dané najmä záujmom správcu na riadnom vedenie diskusií a príspevkov bez narušenia verejného práva alebo práv iných osôb, na uplatnenie práva schváliť iba vybrané príspevky, práva mazať príspevky, najmä ak by príspevky v diskusii boli v rozpore s právnymi predpismi, obsahovali by vulgárne či obscénne výrazy a urážky, prejavy agresie a ponižovanie, propagovali by akúkoľvek diskrimináciu (najmä rasovú, národnostnú, náboženskú, z dôvodu pohlavia, zdravotného stavu), zasahovali by do práva na ochranu osobnosti fyzických osôb a do práva na ochranu názvu, povesti a súkromie právnických osôb, odkazovali by na servery obsahujúce warez, pornografiu alebo obsah takzvaného “deep webe”, konkurenčné médiá, prípadne by tvorili reklamné oznámenie alebo odkazovali na e-shopy a pod .. Správca ako administrátor má oprávnenie pri opakovanom porušovaní podmienok prá vo zakázať diskutujícímu trvale prispievať do diskusií a fóra a z tohto dôvodu je nevyhnutná predchádzajúca registrácia.

Údaje, ktoré spracovávame, keď nakúpite v internetovom obchode stickerwood.com
Zo strany stickerwood.com zbierame tieto osobné údaje:

Identifikačné údaje (meno, priezvisko),
Kontaktné údaje a údaje na doručenie (e-mailová adresa, adresa doručenia),
údaje o IP adrese zariadenia fyzickej osoby, z ktorého sa prihlásil.
ak boli tieto údaje poskytnuté.

Poskytnutie osobných údajov na uvedený účel nie je zákonným ani zmluvným požiadavkom nevyhnutným pre uzavretie akejkoľvek zmluvy. Nemáte teda povinnosť osobné údaje správcovi poskytnúť. V prípade neposkytnutia osobných údajov na spracovanie však nebude možné vybaviť Vašu požiadavku týkajúcu sa toho, aby ste mohl- (a) prispievať aktívne ku zverejneným článkom alebo v rámci diskusných fór webových stránok prevádzkovaných TEXT FACTORY s.r.o.

Osobné údaje sú spracovávané automatizovane, ale môžu byť spracovávané aj manuálne. V súvislosti so spracovaním osobných údajov pre účel umožnenie nákupu / predaja v rámci internetového obchodu však nie ste predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, ktoré by pre Vás malo akékoľvek právne účinky alebo sa Vás iným spôsobom významne dotýkalo.

Kategórie príjemcov spracúvaných osobných údajov: len správca. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny mimo Európskej únie. Správca má právo poveriť spracúvaním osobných údajov spracovateľa, ktorý sa správcom uzavrel spracovateľskou zmluvu a poskytuje dostatočné záruky ochrany Vašich osobných údajov.

Doba uloženia osobných údajov: Správca uloží osobné údaje na dobu 10 rokov od okamihu ich poskytnutia.

Vaše práva ako subjektu údajov súvisiace so spracovaním osobných údajov:

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo vyžiadať si od správcu potvrdenie, či sú Vaše osobné údaje správcom spracovávané alebo nie. Ak sú Vaše osobné údaje spracúvajú, máte ďalej právo k nim získať prístup spolu s nasledujúcimi informáciami o:

účeloch spracovania;
kategóriách dotknutých osobných údajov;
príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené;
plánované dobe, počas ktorej budú osobné údaje uložené, alebo ak nie je ju možné určiť, kritériách použitých na vypracovanie tejto doby;
existenciu práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov, obmedzenie ich spracovanie či práva vzniesť námietku proti tomuto spracovania;
práve podať sťažnosť u dozorného úradu;
všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov;
tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovanie, vrátane profilovanie, o použitom postupe, ako aj významu a predpokladaných dôsledkoch takého spracovania.
Správca Vám poskytne kópiu spracúvaných osobných údajov. Za druhú a každú ďalšiu kópiu je správca oprávnený účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov.

Právo na opravu

Je Vaším právom, aby správca opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

Právo na výmaz ( “právo byť zabudnutý”)

Máte právo, aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ak je daný jeden z týchto dôvodov:

osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
odvolali ste súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;
osobné údaje boli spracované nezákonne;
osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti;
osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
Právo na vymazanie nebude platiť, ak je daná zákonná výnimka, najmä pretože spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na:

dodržanie právneho záväzku, ktorá vyžaduje spracovanie podľa práva Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje;
pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.
Právo na obmedzenie spracovanie

Máte právo na to, aby správca obmedzil spracovanie osobných údajov, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

popierate presnosť spracovávaných osobných údajov, spracovanie bude obmedzené na dobu potrebnú na to, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť;
spracovanie je protiprávne a Vy odmietnete vymazanie osobných údajov a požiadate namiesto toho o obmedzenie ich použitia;
správca už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
vzniesli ste námietku proti spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR, a to pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.
Ak bolo spracovanie obmedzené, môžu byť osobné údaje, s výnimkou ich uloženie, spracované iba s Vašim súhlasom, alebo z dôvodu určenia, výkonu či obhajoby právnych nárokov, alebo z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie či niektorého členského štátu.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo, aby správca postúpil Vaše osobné údaje spracovávané automatizovane na základe Vášho súhlasu inému správcovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov máte právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané priamo jedným správcom správcovi druhému, ak je to technicky možné.

Svoje práva plynúce zo spracovania osobných údajov môžete ako subjekt osobných údajov kedykoľvek uplatniť kontaktovaním správcu na poštovej adrese: Brno, Durďákova 336/29, Černá Pole, PSČ: 613 00, emailom na adresu: info@textfactory.cz.

Spôsob poskytovania informácií

Správca informácie poskytuje písomne ​​v listinnej podobe. Kontaktujete Ak správca elektronicky na jeho emailovú adresu, budú Vám informácie poskytnuté elektronicky, nepožiadate ak o ich poskytnutie v listinnej podobe.

Všetky oznámenia a vyjadrenia k uplatneným právam správcu poskytuje bezplatne, a to čo najskôr, najneskôr však do jedného (1) mesiaca od uplatnenia práva. Správca je oprávnený takto stanovenú lehotu v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva (2) mesiace. Správca o predĺženie stanovenej lehoty, vrátane uvedenia dôvodov, je povinný subjekt údajov informovať.

Správca si vyhradzuje právo, ak by došlo k uplatňovaniu Vašich práv bezdôvodne či neprimerane, najmä preto, že by sa opakovala, účtovať Vám primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií, alebo odmietnuť žiadosti vyhovieť.

Právo podať sťažnosť

Ohľadne činnosti správcu alebo príjemcu osobných údajov môžete podať sťažnosť, a to písomne ​​na poštovú adresu správcu Brno, Durďákova 336/29, Černá Pole, PSČ: 613 00, emailom na adresu: info@textfactory.cz, osobne v sídle správcu. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva a čo je jej predmetom. V opačnom prípade, alebo ak je to potrebné na vybavenie sťažnosti, správca vyzve na doplnenie takejto sťažnosti v stanovenej lehote. Ak nebude sťažnosť doplnená a pôjde o vadu brániace jej prerokovanie, nebude môcť byť vybavená. Lehota na vybavenie sťažnosti je 30 kalendárnych dní a začína plynúť prvým pracovným dňom po jej doručení. Sťažnosti sú vybavované bez zbytočného odkladu.

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné prostriedky právnej alebo súdnej ochrany, máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, sídlom Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00, tel. Č. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, ak sa domnievate, že spracovaním Vašich osobných údajov je porušené niektoré z ustanovení v nariadení GDPR.